Zkapacitnění

Stavební povolení – zkapacitnění Štěrboholské radiály v rozsahu SO:
SO 101 Jižní větev Štěrboholské radiály – větev 4
SO 102 Jižní větev Šterboholské radiály – větev 5
SO 103 Provizorní napojení
SO 104 Sjezd ze stávající Rabakovské ulice
SO 107 Přeložka chodníku pod mostem SO 221a,b
SO 221a Most na jižní větvi Štěrboholské radiály přes Rabakovskou ulici větev 5
SO 221b Most na jižní větvi Štěrboholské radiály přes Rabakovskou ulici větev 4
SO 223 Rekonstrukce mostu na Štěrboholské radiále přes Rabakovskou ulici
SO 241 Most na jižní větvi přes trať ČD (pouze část křídla a zemního kužele)
SO 243 Most na MO přes přeložku Rabakovské ulice

Předmětem shora označené stavby je návrh návrh stavebních úprav stávající komunikace
Štěrboholská radiála, jejího zúženého úseku v místě přemostění železniční trati Malešice –
Hostivař (za lanovým mostem ve směru z centra) výstavbou nového jízdního pásu. Po
dokončení stavby bude doprava ve směru z centra vedena po novém pásu, pro směr do centra
bude sloužit stávající úsek Štěrboholské radiály, který bude upraven.
Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy takto:
SO 101 – Jižní větev Šterboholské radiály – větev 4 – bude čtyřpruhová, po odpojení větve 5
jako dvoupruhová se šířkou jízdního pruhu 3,5 m, vodícím proužkem šířky 0,25 m a zpevněnou
krajnicí po obou stranách. Zpevněná krajnice bude v násypu široká 0,75 m a bude zakončena
obrubníkem, nad nímž bude umístěno svítidlo. V zářezu bude mít zpevněná krajnice šířku
0,25 m a vozovka bude odvodněna přes nezpevněnou krajnici bez obrubníku přímo do příkopu.
Na trase budou použity směrové a zakružovací oblouky. Celková délka úpravy bude cca 850 m.
SO 102 – Jižní větev Štěrboholské radiály – větev 5 – bude dvoupruhová se šířkou jízdního
pruhu 3,5 m, vodícím proužkem šířky 0,25 m a zpevněnou krajnicí po obou stranách. Zpevněná
krajnice vlevo bude široká 0,25 m, vpravo je navržena jako odstavný pruh v šířce 2,50 m a před
mostem pro horkovod se bude stahovat na šířku 0,25 m. Mezi mosty SO 243 a SO 221a bude
zpevnění vpravo zakončeno obrubníkem, v zářezu za mostem SO 221a bude vozovka odvodněna
přes nezpevněnou krajnici bez obrubníku přímo do příkopu. V napojení na stávající
Štěrboholskou radiálu se šířka pravého jízdního pruhu stahuje na šířku stávající komunikace. Na
trase budou použity směrové a zakružovací oblouky. Celková délka úpravy bude cca 383 m.
SO 103 – Provizorní napojení bude v rámci této stavby součástí větve 4. Toto napojení bude
využito po dobu 2. fáze stavby pro převedení dopravy směrem do centra. Po dokončení 2. fáze
bude provizorní napojení zaslepeno. Navržená komunikace bude mít šířku ve zpevnění
4,0 m, celková délka úpravy bude cca 112 m.
SO 104 – Sjezd ze stávající Rabakovské ulice je navržen jako příjezdová komunikace na
pozemky v prostoru mezi stávající a nově budovanou jižní část Štěrboholské radiály a bude
veden z místa stávajícího sjezdu z Rabakovské ulice pod most SO 243. Sjezd bude mít šířku ve
zpevnění 3,0 m, v oblouku se rozšiřuje. Celková délka úpravy bude cca 258 m. Pod mostem
sjezd bude procházet v zářezu, těleso stavby komunikace pod mostem bude rozšířeno tak, aby
pilíře mostu nebyly stavbou dotčeny. Vozovka bude odvodněna do pravostranného příkopu,
který bude v nejnižším místě sveden do horské vpusti a dále do kanalizace. Ze sjezdu bude
zřízeno napojení na stávající panelovou cestu na pozemku č.parc. 2648/1 k.ú. Hostivař.
SO 107 – Stávající chodník podél Rabakovské ulice bude přeložen do nové polohy. Úprava
začíná 20 m jižně od křížení se sjezdem SO 104, po překřížení s tímto sjezdem je vedena pod
most SO 221a,b a za mostem stoupá zhruba do úrovně stávajícího chodníku. Dále chodník klesá
pod rekonstruovaný most SO 223 a za ním se napojuje na stávající chodník. Na trase jsou
použity směrové oblouky o poloměru min. R = 22 m a max. R = 220 m. Chodník bude mít šířku
ve zpevnění 3,0 m, po obou stranách budou záhonové obrubníky a nezpevněná krajnice šířky
0,25 m. Pod mostem SO 223 se zpevnění lokálně zužuje na 1,5 m a podél opěrné zídky se dále
rozšiřuje až na 2,0 m. V tomto úseku je zpevnění na pravé straně ve směru staničení dotaženo až
k opěrné zídce, vlevo je osazen chodníkový obrubník, dále krajnice šířky 0,25 m a svah ve
sklonu 1:2 k opěře stávajícího mostu. Příčný sklon je jednostranný 2,0%. Všechny parametry
Č.j. MHMP137063/2010/DOP – O1/Ab
8
jsou navrženy dle požadavků na pohyb osob se sníženou pohyblivostí a požadavků na
cyklistický provoz. Celková délka úpravy je cca 246 m.
SO 221a,b – Mosty na jižní větvi Štěrboholské radiály přes Rabakovskou ulici větev 5 a větev 4
budou o třech polích, v podélném směru s rozpletem do dvou větví: SO 221a – deskový most o 3
polích, délka přemostění cca 43,0m, délka mostu cca 54,2 m, výška mostu (max. nad terénem)
cca 5,7 m; SO 221b – deskový most o 3 polích, délka přemostění cca 44,6 m, délka mostu cca
50,4 m, výška mostu (max. nad terénem) cca 7,0 m; mosty budou jednopodlažní, s horní
mostovkou, s otevřeným uspořádáním a s neomezenou volnou výškou. Navržené komunikace na
každém mostě budou dvoupruhové s odstavným pruhem s jednostranným obslužným chodníkem
šířky min. 0,75 m. Objekt SO 221a bude mít na levé straně osazeno svodidlo, dále bude
následovat odvodňovací proužek, vodící proužek, jízdní pruh šířky 3,5 a 3,65 m, vodící proužek
a odstavný pruh šířky 2,5 m. Na pravé straně bude osazeno zábradelní svodidlo a zábradlí, které
vymezí revizní chodník šířky 0,75 m. Objet SO 221b bude mít na levé straně osazenou římsu se
zábradlím a zábradelním svodidlem (revizní chodník). Dále bude následovat odvodňovací
proužek, vodící proužek, jízdní pruhy o šířce 3,5 a 3,7 m. Na pravé straně bude římsa se
zábradelním svodidlem.
SO 223 – jedná se o stávající trvalý nepohyblivý most pozemní komunikace o třech polích,
konstrukce je tvořena z 8 ks prefabrikátů DS – C 220/120 v příčném řezu, jednopodlažní, s horní
mostovkou, s otevřeným uspořádáním a s neomezenou volnou výškou o délce mostu 72,99 m,
rozpětí polí 15,50 + 31,00 + 15,15 m, o šířce mostu 19,22 m; u opěr bude maximálně omezen
přístup vlhkosti do betonu, bude odstraněna nevhodně zvolená sanační omítka a provedena
stabilizace spodní stavby přikotvením samotné opěry injektovanými kotvami (délka 6m + 6m
kořen) a kotvenými žebry (injektovaná kotva délky 6m + 6m kořen) s rozměry š.2,6 x v. 3,1 x
1,0 m. Žebra budou navzájem přepojena opěrnou zdí tvaru L, která bude sledovat a vymezovat
směrové vedení výhledové přeložky Rabakovské ul. Mezi stávající opěrou OP1 a novou opěrnou
zdí bude proveden nový chodník (nad kotvenými žebry). U ložisek bude provedeno kompletní
očištění s obnovením PKO u korodujících částí a v okolí opěr budou upraveny skluzy
odvodnění. Na nosné konstrukci mostu bude provedena injektáž trhlin mezi nosníky a
dobetonávka.
SO 241 – jedná se pouze o část mostního křídla a zemního kužele na parcele č. 1719/1 k.ú.
Hostivař mostu na jižní větvi přes trať ČD.
SO 243 – jedná se o trvalý nepohyblivý most pozemní komunikace, o třech polích, se spojitou
předpjatou spojitou deskou, jednopodlažní, s horní mostovkou, s otevřeným uspořádáním a
s neomezenou volnou výškou o délce mostu 44,66 m, s rozpětím polí 10,0 + 16,0 + 10,0 m, o
šířce mostu 18,75 m; most bude realizován na jižní větvi Štěrboholské radiály (větve č. 4 a 5)
nad budoucí přeložkou Rabakovské ul., dno stavební jámy pro opěry bude zpevněno podkladním
betonem C12/15-XO o půdorysném rozměru o 300 mm větším na každou stranu než je rozměr
základu, v tl. 200 mm, u pilířů i opěr je navrženo hlubinné založení na velkoprůměrových
vrtaných pilotách průměru 1200 mm, opěry budou šikmé, částečně zasypané, jejich součástí
budou boční rovnoběžná křídla, tl. dříku opěry je 1 8000 mm, závěrná zídka opěry je mocnosti
450 mm a tl. křídel je navržena 600 mm, pilíře jsou navrženy jako železobetonové sloupy přímo
založené na velkoprůměrových pilotách, sloupy mají kruhový průřez o průměru 1000 mm,
přemostění je navrženo z jedné deskové monolitické zakřivené konstrukce o 3 polích, tl. nosné
konstrukce je navržena 700 mm, na opěrách jsou navrženy elastomerová ložiska s rozměry 450
x 350 x 66 mm v celkovém počtu 6 kusů, na pilířích jsou navržena kruhová ložiska 550 x 38 mm
v počtu 6 ks, nosná konstrukce je navržena jako jeden dilatační celek opatřený povrchovými
závěry na obou koncích, na mostě je navržena živičná vozovka s pásovou izolací v celkové tl.
135 mm, most bude opatřen levou římsou šířky 0,8 m a pravou římsou šířky 1,55 m (revizní
chodník), na obou římsách je navržené ocelové zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2,
voda z mostu bude svedena do šachty za mostem, na pravé římse bude osazeno ocelové zábradlí
z otevřených profilů výšky 1,1 m.

Poslední úprava stránky: Neděle 11. 4. 2010 13.07